ROBO EATZ

Pilnībā robotizēta ēdienu pagatavošana no svaigām sastāvdaļām un servēšana, bez cilvēku iesaistes.

Ruby on RailsReact Native

Izaicinājums: Ēdināšanas pakalpojumi visā pasaulē cīnās par darbību un zaudē rentabilitāti

Problēmas galvenokārt rodas pieaugošo darbaspēka izmaksu (3–5% gadā) un piemērotu darbinieku (vidējais apgrozījuma līmenis - 66,3%) trūkuma dēļ.

3 līdz 5

darbiniekus var aizstāt

24/7

darbības laiks

ietaupiet biznesam daudz naudas

sistēma var piedāvāt plašu ēdienu klāstu

Risinājums: Aizvieto virtuves un apkalpojošo personālu ar robotu

Robots gatavo ēdienu ar datora precizitāti, optimizējot sastāvdaļu izmantošanu un sniedz precīzus datus par ēdienreizes uzturvērtībām. zmantojot mobilo lietotni, Jums būs pieejami detalizēti pārskatāmi dati par visiem procesiem un sastāvdaļām.

Rezultāts: Robots, kuru izstrādājuši ēdināšanas pakalpojumu speciālisti un inženieri

Robots ņem vērā visas detaļas par pārtikas apstrādi, higiēnu, resursu izmantošanu, izvietošanu tirgū un citiem būtiskiem elementiem.

Robots māk gatavot:

PASTAS

ZUPAS

WOK

SALĀTUS

Tehnoloģijas, kuras izmantojām ROBO EATZ risinājuma radīšanā:

iOS / Android / cross-platform

Viedierīču lietotnes

Biznesa kritisku

Sistēmu izstrāde

UI / UX

Dizains

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” projekta “Mašīnbūves kompetences centrs”, projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006, ietvaros Mitigate sadarbībā ar SIA “ROBOEATZ” 2023. gada 1.septembrī uzsāk eksperimentālās izstrādes starpnozaru projekta Nr. 4.6 "Mašīnredzē balstīts kalibrācijas un inventerizācijas risinājums inženiersistēmu iekārtām" realizāciju. Kopējais pētījuma Nr. 4.6 īstenošanas periods ir no 2023.gada augusta līdz 2024.gada 30.septembrim.

Pētniecības projektā paredzēts izveidot mašīnredzē balstītu inženiersistēmu iekārtu kalibrēšanas un inventarizācijas risinājumu, kā arī tā eksperimentāla ieviešana robotizētas iekārtas šūnā un integrēšana ar iekārtas resursu plānošanas sistēmu. Aktivitātes ietvers funkcionālā un lietošanas dizaina izstrādi, mākoņservisā balstīta vadības paneļa izveidi, tai skaitā izmantojot kognitīvos servisus, mobilā aplikācijā balstītu vadības paneļa papildmoduli datu ievadei un risinājuma integrāciju plašākās sistēmās, nodrošinot informācijas datu apmaiņu (API). Projekta mērķis ir izveidot funkcionālu prototipu un veikt testus reālā vidē izveidojot adaptīvu iekārtu, kas balstīta mākslīgā intelekta vadībā. Eksperimentālo izstrādi Mitigate plānots realizēt līdz 2024.gada 30.jūnijam. Projekta kopējās izmaksas plānotas 272 695,00 EUR, no tām Mitigate izmaksas - EUR 175 000 apmērā, tai skaitā EUR 87 500,00 Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējums.

Pirmajā pārskata periodā līdz 2023.gada 30.septembrim izstrādāts risinājuma funkcionalitātes, skelets un detalizēts darba uzdevums, tai skaitā noteiktas praktiski pielietojamās tehnoloģijas un to savietojamību pētniecības projekta rezultāta sasniegšanai. Saskaņots starpnozaru darba plāns, tai skaitā nosakot termiņus informācijas apmaiņā. Noteikta funkcionālo bloku, arhitektūra un topoloģija.

Otrajā pārskata periodā pētniecības projekta dalībnieki izveidoja attēlu atpazīšanas “projektus”, lai apmācītu un pielāgotu savu attēlu klasifikatorus. Šādas apmācības rezultātā tiek iegūts “modelis”, kuru iespējams eksportēt un izmantot lietojumprogrammās. Tika sasniegti pirmie pozitīvie rezultāti un darbs pie attēlu analīzes turpinās. Ir sagatavots dizains un loģika vadības paneļa attēlu apmācīšanai.


Pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” projekta “Mašīnbūves kompetences centrs”, projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006, ietvaros Mitigate sadarbībā ar SIA “ROBOEATZ” 2023. gada 1.aprīlī uzsāk eksperimentālās izstrādes starpnozaru projekta Nr. 4.2 “Robotizētas ēdināšanas servisa iekārtas gatava ēdiena glabāšanas un servēšanas modulis” realizāciju. Kopējais pētījuma Nr. 4.2 īstenošanas periods ir no 2023.gada februāra līdz 2024.gada 30.septembrim.

Projekta mērķis ir robotizētas ēdināšanas servisa iekārtas gatava ēdiena glabāšanas un servēšanas moduļa eksperimentālā izstrāde, ietverot pasūtīšanas, uzglabāšanas, dozēšanas, higiēnas nodrošināšanas un servēšanas funkcijas. Eksperimentālo izstrādi Mitigate plānots realizēt līdz 2024. gada 30.septembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas 354 600,00 EUR, no tām Mitigate izmaksas - EUR 135 000 apmērā, tai skaitā EUR 67 000 Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējums.

Pirmajā pārskata periodā līdz 2023.gada 31.martam tika paveikta funkcionālo bloku un konkrētu mehānisko un elektronikas daļu noteikšana.

Otrajā pārskata periodā līdz 2023.gada 30.septembrim tika projekta tika izstrādāti rasējumi un 3D modeļi jauno moduļu mehāniskajai sadaļai, kā arī to integrācija ar mātes sistēmu un novietojums telpā. Izplānota un saskaņota automatizācijas sadaļas funkcionālo bloku topoloģija. Izveidots operatora interfeisa dizains un apstiprināta loģika uz kā balstīties turpmākajā programmatūras izstrādē. Saskaņots starpnozaru darba plāns.

Trešajā pārskata periodā projekta ar izstrādāto automātikas kodu tika veikti dažādi komponenšu un dozēšanas testi, kā arī izgatavoti un pabeigti pirmie mehāniskie mezgli. Balstoties uz iepriekš apstiprinātu dizainu un loģiku, tika izstrādāta programmatūra operatora un vadības panelim.


Pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 30. jūnijam īstenoja projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros Mitigate sadarbībā ar SIA “ROBOEATZ” 2021. gada 1.oktobrī uzsāka pētniecību starpnozaru pētniecības projekta Nr. 4.11 “Automatizēta fritēzes moduļa izstrāde” ietvaros. Pētniecības projekta mērķis ir veikt eksperimentālo izstrādi fritēzes modulim, kas būs kā maināma opcija robotizētas ēdināšanas iekārtā, lai sniegtu lietotājiem lielākas iespējas recepšu izveidē, iekļaujot arī fritētu ēdienu receptes. Pētījumu realizēts līdz 2022.gada 30.jūnijam. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 122 985, 84 apmērā, tai skaitā EUR 67 791,50 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta gaitā tika izveidots prototipa principiālās uzbūves 3D modelis, kā arī veidoti rasējumi prototipa ražošanas uzsākšanai paralēli testējot vairākas alternatīvas mērķa sasniegšanai. Veikta pamatkoda izveide iekārtas integrācijai “mātes” iekārtā, kas spētu adaptēt modulārus risinājumus, kā arī veidot nepieciešamās receptes balstoties uz funkciju pieejamību. Konkrētā integrācija sevī ietver arī “mātes” iekārtas sistēmas komandu koda sadalīšanu sīkākos fragmentos, veidojot adaptīvus blokus nepieciešamo darbību izpildei. Tika veikta izstrāde lietotāja interfeisa programmai iekārtas vadīšanai.

Mehāniskajā sadaļā tika izveidots iekārtas prototips, savukārt informācijas sistēmas sadaļā tika paveikta algoritmu izveide, kas atļauj ieintegrēt “mātes iekārtā” komandas, lai veiktu prototipa vadību pēc nepieciešamajām receptēm. Neskatoties uz izaicinājumiem komponenšu piegāžu laikos, tika rasti risinājumi, kas atļāva veikt nepieciešamās darbības pētniecības projektā izvirzīto hipotēžu apstiprināšanai un pabeigt pētniecības projektu ar pozitīvu rezultātu, kas sekmēs komerciāla produkta izveidis


Pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros Mitigate sadarbībā ar SIA “ROBOEATZ” 2019. gada 1.aprīlī uzsāka starpnozaru pētniecības projekta Nr. 4.1. “Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde” īstenošanu.

Pētniecības projekta mērķis ir robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde, kas ietver iepriekšējā pētniecības projektā (ID Nr. 1.2.1.1/16.A/003) izstrādāto komponenšu savietošanu, papildus nepieciešamo komponenšu izpēti, vadības sistēmas pētniecības un izstrādes darbus un prototipa izveidošanu.

Pētījumu realizēts līdz 2020.gada 30.jūnijam. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 300 000 apmērā, tai skaitā EUR 205 700 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta izpildes gaidā no 2019. gada 2. ceturkšņa līdz 2020. gada 4. ceturksnim projekta mērķis izveidojot robotizētas ēdināšanas iekārtas protipu ar informācijas sistēmu ir sasniegts pilnībā.


Pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros Mitigate sadarbībā ar SIA “ROBOEATZ” 2020. gada 1.janvārī uzsāka pētniecību starpnozaru pētniecības projekta Nr. 4.6 “Uz indukcijas sildīšanas bāzes veidota suvide iekārta ar telemetrisku parametru nolasīšanu” ietvaros.

Pētniecības projekta mērķis ir uz indukcijas sildīšanas bāzes veidotas suvide iekārtas ar parametru nolasīšanas funkciju izstrāde, veicot pētījumus par iespēju veikt mērķētu siltuma atdevi produkta vienmērīgas termiskas apstrādes nodrošināšanai, izmantojot mākslīgā intelekta vadītu informācijas sistēmu.

Pētījumu realizēts līdz 2021.gada 31.martam. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 100 000 apmērā, tai skaitā EUR 68 400,00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta izpildes gaitā no 2020. gada 1. ceturkšņa līdz 2021. gada 2.ceturksnim pētījums sasniedz plānoto rezultātu tiek izveidots iekārtas fiziskais prototips ar attālinātu vadības sistēmu un informācijas sistēmu datu apstrādei.


Mitigate sadarbībā ar Latvijas pārtikas nozares kompetences centru izstrādāja projektu: Nr.7 “Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas recepšu izstrāde".Pētījums nr. 1.2.1.1/18/A/002 tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros.

Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros. Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:

  1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana
  2. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana.

Projekts īstenots no 2019.gada 8. aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

Projekta izpildes gaitā no 01.04.2020. līdz 10.11.2021. projekta mērķis - Robotizētas ēdināšanas iekārtas pusfabrikātu un gala produkta receptūru, tai skaitā tehnoloģisko shēmu un procesa plūsmu izpēte, automatizētas padeves un termiskās apstrādes algoritmu izstrāde un datu bāzes veidošana – sasniegts pilnībā.